Reklamacje i zwroty

Wszystkie produkty dostępne w sklepie prezentacyjne.pl są nowe i w pełni sprawne. Oferowane produkty objęte są Polską gwarancją producenta lub importera. Szczegółowe warunki gwarancji opisane są na druku karty gwarancyjnej dostarczanej razem z produktem. W przypadku braku karty gwarancyjnej szczegółowe warunki gwarancji publikowane są na stronach internetowych producenta lub importera.

Reklamacje

Każdy konsument w przypadku towarów, które po zakupie okażą się wadliwe, niekompletne bądź uszkodzone fabrycznie powinien o tym fakcie poinformować sklep. Fakt taki należy zgłosić obsłudze sklepu. Sklep gwarantuję wymianę na taki sam lub równoważny towar bądź zwrot zapłaconej ceny. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru do sklepu zostaną zwrócone zaraz po rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku reklamacji składanych po okresie 14 dni od daty zakupu prosimy o kontakt ze sklepem pod numerem telefonu 074-647-14-62 celem przygotowania zgłoszenia serwisowego. Jakiekolwiek produkty przesłane do serwisu bez uprzedniego zgłoszenia nie zostaną przyjęte.

Zwroty

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@prezentacyjne.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres : Elektrokomplex, ul. Witosa 6, 57-300 Kłodzko.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Elektrokomplex Przemysław Nowicki, ul. Witosa 6, 57-300 Kłodzko
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Oświadczenie

Zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym prezentacyjne.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  – w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  – zawartej w drodze aukcji publicznej;
  – o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Informacja o punktach odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Na terenie Gminy Kłodzko funkcjonują dwa punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

– Krosnowice – baza firmy EKO-TIM, Krosnowice 193a,

– Szalejów Dolny – baza spółki SYNTETYKA, Szalejów Dolny 94,

Mieszkańcy Gminy Kłodzko mogą nieodpłatnie deponować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ww. miejscach.